سیمان نور افشان Light-emitting cement

سیمان نور افشان Light-emitting cement

سیمان نور افشان Light-emitting cement : این سیمان در طول روز انرژی خورشیدی را جذب کرده و در تاریکی آن را بازپس می دهد و طول عمر 100 ساله دارد.

دانش فنی عملیات حرارتی گلوله های چدن سفید پر کرم مورد استفاده در صنایع سیمان

دانش فنی عملیات حرارتی گلوله های چدن سفید پر کرم مورد استفاده در صنایع سیمان

دانش فنی عملیات حرارتی گلوله های چدن سفید پر کرم مورد استفاده در صنایع سیمان: در این پژوهش سعی شد که سختی سطحی گلوله های چدن برکرم ASTM A532 در محدوده سختی 66-59 راکول سی قرار گیرد و اختلاف سختی سطح و مرکز به کمتر از 5 راکول سی برسد.