استاندارد جوشکاری

عیوب جوش و معیارهای پذیرش

عیوب جوش و معیارهای پذیرش

عیوب جوش و معیارهای پذیرش: قص یا ناپیوستگی وقتی عیب گفته می شود که بعضی از خصوصیات از جمله نوع, اندازه,پراکنده گی یا موضع را بیش از حد مجاز استانداردها...

گذری بر جوشکاری

گذری بر جوشکاری

گذری بر جوشکاری: چون احتیاجات بشر ، اتصال و جوش در همه موارد را خواستار بوده است، لذا از لحیم به نام آرژانتاریم وترناریم استفاده می‌کرد .