گزارشکار آزمایشگاه عملیات حرارتی

گزارشکار آزمایشگاه عملیات حرارتی

گزارشکار آزمایشگاه عملیات حرارتی : گرم کردن و سرد کردن فلزات، سرامیک‌ها و آلیاژها بمنظور بدست آوردن خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب، را عملیات حرارتی می‌نامند.