ارتباط با ما

بهتر است اینطور بگوییم: مطالعه همه چیز! همه آن چیزی که هر روز می بینید! کفش های که می پوشید، ظرف هایی که در آن غذا می خورید، سی دی هایی هم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزههم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازی شگفت انگیز بسازند یا حتیاء وند ای شگفت انگیز بسازند یا حتیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتی کاملاً یک ماده جدید ساخته شود اینها آن چیزهاییست که علم مواد درگیر آنهاست.
بهتر است اینطور بگوییم: مطالعه همه چیز! همه آن چیزی که هر روز می بینید! کفش های که می پوشید، ظرف هایی که در آن غذا می خورید، سی دی هایی هم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزههم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازی شگفت انگیز بسازند یا حتیاء وند ای شگفت انگیز بسازند یا حتیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتی کاملاً یک ماده جدید ساخته شود اینها آن چیزهاییست که علم مواد درگیر آنهاست.

بهتر است اینطور بگوییم: مطالعه همه چیز! همه آن چیزی که هر روز می بینید! کفش های که می پوشید، ظرف هایی که در آن غذا می خورید، سی دی هایی هم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزههم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازی شگفت انگیز بسازند یا حتیاء وند ای شگفت انگیز بسازند یا حتیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتی کاملاً یک ماده جدید ساخته شود اینها آن چیزهاییست که علم مواد درگیر آنهاست.

بهتر است اینطور بگوییم: مطالعه همه چیز! همه آن چیزی که هر روز می بینید! کفش های که می پوشید، ظرف هایی که در آن غذا می خورید، سی دی هایی هم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزههم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازی شگفت انگیز بسازند یا حتیاء وند ای شگفت انگیز بسازند یا حتیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتی کاملاً یک ماده جدید ساخته شود اینها آن چیزهاییست که علم مواد درگیر آنهاست.

آدرس تهران، میدان پونک ، مجتمع اداری بوستان ، ورودی سی 2 ، واحد 766 اداری
تلفن تماس
44451313 021
شنبه تا چهارشنبه 8/30-12
فرم تماس با ما

بهتر است اینطور بگوییم: مطالعه همه چیز! همه آن چیزی که هر روز می بینید! کفش های که می پوشید، ظرف هایی که در آن غذا می خورید، سی دی هایی هم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزههم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازی شگفت انگیز بسازند یا حتیاء وند ای شگفت انگیز بسازند یا حتیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتی کاملاً یک ماده جدید ساخته شود اینها آن چیزهاییست که علم مواد درگیر آنهاست.

بهتر است اینطور بگوییم: مطالعه همه چیز! همه آن چیزی که هر روز می بینید! کفش های که می پوشید، ظرف هایی که در آن غذا می خورید، سی دی هایی هم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزههم قرار بگیرند، چگونه استفاده شوند، چگونه تغییر می کنند و چگونه می توانند اشیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازی شگفت انگیز بسازند یا حتیاء وند ای شگفت انگیز بسازند یا حتیاء و چیزهای شگفت انگیز بسازند یا حتی کاملاً یک ماده جدید ساخته شود اینها آن چیزهاییست که علم مواد درگیر آنهاست.

سوالات متدوال

  • چه کسانی میتوانند از خدمات ایران مواد استفاده کنند ؟

    آنالیز حرارتی تفاضلی (DTA) یک تکنیک ترموآنالیتیک (آنالیز حرارتی) است که شباهت زیادی به کالری سنجی تفاضلی (DSC) دارد. در آنالیز DTA، ماده مورد بررسی و یک مرجع بی‌اثر (نمونه شاهد) باید تحت چرخه ‌های حرارتی یکسان (یعنی همان برنامه سرمایش یا گرمایش) قرار گیرند، در حالی که هر گونه اختلاف دما بین نمونه آزمایش و نمونه شاهد ثبت می ‌شود. این دمای افتراقی (تفاضلی) نسبت به زمان یا شاهد) باید تحت چرخه ‌های حرارتی یکسان (یعنی همان برنامه سرمایش یا گرمایش) قرار گیرند، در حالی که هر گونه اختلاف دما بین نمونه آزمایش و نمونه شاهد ثبت می ‌شود. این دمای افتراقی (تفاضلی) نسبت به زمان یاسان (یعنی همان برنامه سرمایش یا گرمایش) قرار گیرند، دما رسم می‌ گردد.

  • تقسیم‌بندی کوره القائی از لحاظ فرکانس ؟

    آنالیز حرارتی تفاضلی (DTA) یک تکنیک ترموآنالیتیک (آنالیز حرارتی) است که شباهت زیادی به کالری سنجی تفاضلی (DSC) دارد. در آنالیز DTA، ماده مورد بررسی و یک مرجع بی‌اثر (نمونه شاهد) باید تحت چرخه ‌های حرارتی یکسان (یعنی همان برنامه سرمایش یا گرمایش) قرار گیرند، در حالی که هر گونه اختلاف دما بین نمونه آزمایش و نمونه شاهد ثبت می ‌شود. این دمای افتراقی (تفاضلی) نسبت به زمان یا شاهد) باید تحت چرخه ‌های حرارتی یکسان (یعنی همان برنامه سرمایش یا گرمایش) قرار گیرند، در حالی که هر گونه اختلاف دما بین نمونه آزمایش و نمونه شاهد ثبت می ‌شود. این دمای افتراقی (تفاضلی) نسبت به زمان یاسان (یعنی همان برنامه سرمایش یا گرمایش) قرار گیرند، دما رسم می‌ گردد.