شرکت فلز تدارک

www.msfc.ir

شرکت فلز تدارک در سال 1391 با مالکیت شرکت فولاد مبارکه تاسیس گردید. این شرکت با هدف تهیه و توزیع مواد اولیه و نیز تامین تجهیزات و ماشین الات صنایع وابسته گردید.

شرکت فلز تدارک