شرکت شعله صنعت

shs.co.ir

شرکت شعله صنعت در سال 1367 تاسیس شد. این شرکت در حوزه تولید مشعل برای کوره‌های صنعتی فعال است.
هدف این شرکت بهینه سازی سیستم سوخت رسانی و کنترل سوخت کوره‌های صنعتی ایران است.

محصولات شعله صنعت