شرکت آلومینیوم المهدی (عج)

http://www.almahdi.ir

شرکت آلومینیوم المهدی در تیر ماه ۱۳۶۹ با هدف تولید سالیانه ۳۳۰ هزار تن شمش آلومینیوم تاسیس شد.

این مجتمع در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در غرب شهر بندرعباس قرار دارد. در سال ۱۳۷۶ بخشی از فاز یک مجتمع با ۶ دیگ راه اندازی شد.

آلومینیوم المهدی