آگهی استخدامی شما

به مدت 30 روز در وبسایت باقی می ماند و مدام به روز می شود تا به حداکثر بازدهی برسد.

در کانال های تلگرامی با مجموع عضو 60.000 نفر منتشر می شود.
محدودیت تعدد عناوین شغلی ندارد.