دانلود فیلم اموزشی جوشکاری قوسی SMAW

جوشکاری قوسی با الکترود پوشش دار از پرکاربردترین روش های جوشکاری بخصوص در ایران است . در فرآيند SMAW حرارت جوشکاري از قوسي تأمين مي شود که مابين يک الکترود با طول محدود و پوشش دار و قطعه ي کار تشکيل مي گردد.

جوشکاری

تکنولوژی جوشکاری

تمامی روش های متداول جوشکاری به همراه عکس ها و جزئیات هر روش در این کتاب جمع آوری شده است .