جوشکاری | بازرسی جوش | مهندسی جوشکاری | ایران مواد متالورژی جوشکاری
خطرات جوشکاری

خطرات جوشکاری

خطرات جوشکاری : در عمليات جوشكاري قطعات فلزي با استفاده از گرما يا فشار يا هر دو بهم متصل مي شوند.

جوشکاری اصطکاکی

جوشکاری اصطکاکی

جوشکاری اصطکاکی :جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي يک روش جديد حالت جامد جوشکاري است.

مجموع مقالات جوشکاری مقاومتی – Resistance welding

مجموع مقالات جوشکاری مقاومتی – Resistance welding

جوشکاری مقاومتی چیست ؟ Resistance welding - آموزش جوشکاری مقاومتی - مقاله جوشکاری مقاومتی - کیفیت و آزمایش های جوشکاری مقاومتی فرآيندي است كه در آن اتصال دو سطح توسط حرارت ناشي از مقاومت در برابر عبور جريان الكتريكي و فشار تواماً انجام مي گيرد. فلزات به دليل مقاومت الكتريكي

کنترل جوشکاری قوسی (Pan Jiluan)

کنترل جوشکاری قوسی (Pan Jiluan)

کنترل جوشکاری قوسی (Pan Jiluan) : در جوشکاری قوسی از یک منبع تغذیه جوشکاری برای ایجاد قوس الکتریکی بین الکترود و ماده پایه در محل جوش استفاده میکند.

تاثیر مسیر کرنش در فرایند نورد بر خواص مکانیکی ورق مسی

تاثیر مسیر کرنش در فرایند نورد بر خواص مکانیکی ورق مسی

تاثیر مسیر کرنش در فرایند نورد بر خواص مکانیکی ورق مسی:در تحقیق حاضر تاثیر مسیر کرنش بر خواص مکانیکی ورق مسی خالص تجاری تولیدشده به روش نورد تجمعی پیوندی مورد بررسی قرار گرفته است.

جزوه جوشکاری آرگون (Tig)

جزوه جوشکاری آرگون (Tig)

جزوه جوشکاری آرگون (Tig) :جوشکاری قوسی با الکترود تنگستنی و در پناه گاز محافظ که گاهی اوقات Heliarc و یا جوش تیگ TIG نیز نامیده می شود،

ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC)

ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC)

ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC) : ترک ناشی از خوردگی تحت تنش ترکی است که در نتیجه فرآیند تواماْ وجود محیط خورنده و کرنش یک فلز اتفاق می افتد .