از سیر تا پیاز استاندارد

از سیر تا پیاز استاندارد : استاندارد کردن و استاندارد از پايه هاي علم و فناوري است که در پيشرفت صنعت و اقتصاد نقشي بسزا دارد.