نتیجه جستجو برای کتاب

نفوذ در جامدات شومن (shewmon)

نفوذ در جامدات شومن (shewmon): کتاب نفوذ در جامدات شامل تمرین ها و مثالهای زیاد برای یادگیری کامل مفاهیم نفوذ در جامدات است.

اساس و کاربردهای سوپرآلیاژها (Roger C.REED)

کتاب حاضر یکی از بهترین و کامل ترین کتب موجود در زمینه سوپرآلیاژهاست که شامل مطالب جامعی از سوپرآلیاژها و متالورژی فیزیکی سوپرآلیاژهای پایه نیکل ، کاربرد آن ها در پره های توربین است.

( Carbon Materials for Advanced Technologies (Timothy D. Burchell

این کتاب حاوی یک بررسی از مواد کربن، و بر ساختار و باند شیمیایی را در اشکال مختلف از کربن است. استفاده از مواد کربن در بسیاری از تکنولوژی های پیشرفته گزارش شده است

پدیده ترک گرم در جوش (جلد اول)

پدیده ترک گرم در جوش (جلد اول) : در میان عیوب جوش ترک خطرناکنرین انهاست چون قابلیت جوشکاری مواد بر پایه تمایل ان به تشکیل و رشد ترک ارزیابی می شود .