نتیجه جستجو برای کتاب

پدیده ترک گرم در جوش (جلد دوم)

پدیده ترک گرم در جوش (جلد دوم) : در میان عیوب جوش ترک خطرناکنرین انهاست چون قابلیت جوشکاری مواد بر پایه تمایل ان به تشکیل و رشد ترک ارزیابی می شود .

نفوذ در جامدات شومن (shewmon)

نفوذ در جامدات شومن (shewmon): کتاب نفوذ در جامدات شامل تمرین ها و مثالهای زیاد برای یادگیری کامل مفاهیم نفوذ در جامدات است.

پوشش دهی با پلاسما اسپری

پوشش های پلاسما اسپری جهت محافظت سطح قطعات در برابر عواملی مانند دمای بالا ، خوردگی داغ ، خوردگی دمای محیط و فرسایش مورد استفاده قرار می گیرند .