مس

غول مس جهان در مصاف با رکود اقتصادی

غول مس جهان در مصاف با رکود اقتصادی

این کاهش سرمایه، عواقب ناخوشایندی برای سیاست‌های دولتی این کشور امریکای جنوبی به دنبال دارد. شرکت معدنی کودلکو، تولیدکننده شماره یک مس در جهان که مولیبدن

کوپريت يا مس سرخ اکسيده

کوپريت يا مس سرخ اکسيده

کوپريت يا مس سرخ اکسيده : کوپريت در دستگاه کوبيک متبلور مي‌شود و نام ديگر آن مس سرخ اکسيده است که به رنگ سرخ تا خاکستري سربي ‌ديده مي‌شود.