سیمان

سیمان سفید عملیاتی می شود

سیمان سفید عملیاتی می شود این کارخانه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به لرستان کلنگ زنی شود احداث این کارخانه یکی از مطالبات اصلی مردم شهرستان ازنا است.

سیمان

افزایش قیمت سیمان در بهار ۹۶

افزایش قیمت سیمان در بهار96انجمن سیمان طی روزهای اخیرنسبت به افزایش 15 درصدی قیمت این محصول اقدام کرداواخر فروردین ماه قیمت سیمان در کشور15درصدافزایش مییابد

سیمان

صادرات ۴۵۰۰ تن سیمان به سومالی

صادرات 4500 تن سیمان به سومالی این نخستین محموله سیمان است که امسال به کشور سومالی صادرمی شود . این محموله امروز در بندرکاوه قشم در حال بارگیری است