کامپوزیت

کامپوزیت های لایه ای (GRAEME W. MILTON)

کامپوزیت های لایه ای (GRAEME W. MILTON)

کامپوزیت های لایه ای : استفاده از کامپوزیت‌ها در این صنعت، حدود 60 % صرفه‌جویی اقتصادی داشته است که علت اصلی آن مربوط به پایداری بالای این مواد است.

تئوری کامپوزیت ها (GRAEME W. MILTON)

تئوری کامپوزیت ها (GRAEME W. MILTON)

تئوری کامپوزیت ها (GRAEME W. MILTON) : کامپوزیت به موادی گفته می‌شود که از یک فاز زمینه (ماتریس) و یک تقویت کننده (پرکننده) تشکیل شده باشند.