کامپوزیت | صفحه 8 از 8 | ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک
پلاستیک مسلح ( کامپوزیت )

پلاستیک مسلح ( کامپوزیت )

پلاستیک مسلح گروهی از پلاستیک ها هستند که با هدف افزایش خواص مکانیکی به آن ها الیاف اضافه شده است. این پلاستیک ها کاربرد ساختمانی نیز دارند.