بیو مواد | صفحه 3 از 4 | ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک
سرامیک دندانی (Dental Ceramic)

سرامیک دندانی (Dental Ceramic)

سرامیک دندانی برای اولین بار حدود 220 سال پیش مورد استفاده واقع شد. اصلی ترین جزء این بخش را ماده ای به اسم هیدروکسی آپاتیت ((Ca10(PO4)6(OH)2 ...