آشکار سازی ریز ساختارهای چندفازی یک نوع چدن سفید کرم به روش متالوگرافی رنگی

آشکار سازی ریز ساختارهای چندفازی یک نوع چدن سفید کرم به روش متالوگرافی رنگی

آشکار سازی ریز ساختارهای چندفازی یک نوع چدن سفید کرم به روش متالوگرافی رنگی : تفکیک سازی ریز ساختارهای چند فازی آلیاژهای مهندسی یکی از زمینه های تحقیقاتی متالوژی فیزیکی می باشد.