آشکار سازی ریز ساختارهای چندفازی یک نوع چدن سفید کرم به روش متالوگرافی رنگی

آشکار سازی ریز ساختارهای چندفازی یک نوع چدن سفید کرم به روش متالوگرافی رنگی : تفکیک سازی ریز ساختارهای چند فازی آلیاژهای مهندسی یکی از زمینه های تحقیقاتی متالوژی فیزیکی می باشد.