اطلس عیوب رنگ و پوشش (Fitz’s Atlas)

اطلس عیوب رنگ و پوشش (Fitz’s Atlas)

اطلس عیوب رنگ و پوشش (Fitz's Atlas) :مرجع حاضر شامل عیوب جوشکاری، آماده سازی سطحی، عیوب پوشش دهی است که هر عیب به همراه تصویر مربوطه توضیح داده شده است.