فرآوری سولفید آهن نانوساختار از پیریت به روش آسیاکاری مکانیکی

فرآوری سولفید آهن نانوساختار از پیریت به روش آسیاکاری مکانیکی

فرآوری سولفید آهن نانوساختار از پیریت به روش آسیاکاری مکانیکی : در پژوهش حاضر، تولید سولفید آهن (FeS) نانوساختارشده به روش مکانیکی-شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است.