طیف سنجی نشر اشعه – ICP

طیف سنجی نشر اشعه – ICP

طیف سنجی نشر اشعه - ICP : روش ICP نيز مانند روش طيف سنجي نشر شعله، بر اندازه گيري شدت امواج تابيده از اتمها، به هنگام برگشت از حالت برانگيخته استوار است.