مهندسی چیست و یک مهندس کیست؟

مهندسی چیست و یک مهندس کیست؟ : در این مقاله ابتدا واژهایی چون مهندسی، مهندس، فناوری و حرفه تعریف و سپس، مشخصات هر یک بررسی شده است.