اصول متالورژی و آلیاژهای مهندسی (Flake C.Campbell)

اصول متالورژی و آلیاژهای مهندسی (Flake C.Campbell)

متالورژی علمی است که به بررسی ساختار و خواص مواد و ارتباط ما بین آنها می پردازد و آلیاژ ماده ای است که دارای خواص فلزی بوده و از دو یا چند عنصر شیمیایی تشکیل شده است که حداقل یکی از آن ها فلز است.