قوس الکتریکی(Electric Arc)

قوس الکتریکی(Electric Arc)

قوس الکتریکی منبع حرارتی مناسبی برای مهمترین فرایند های جوشکاری است و می توان آنرا با شدت جریان زیاد تولید کرد. قوس الکتریکی(Electric Arc)