آنالیز حرارتی افتراقی  (DTA)

آنالیز حرارتی افتراقی (DTA)

اساس روش آنالیز حرارتی افتراقی یا DTA اندازه گیری اختلاف دمای نمونه مجهول و نمونه شاهد است، در حالی که هر دو نمونه با برنامه حرارتی یکسانی گرم شوند.