تست های غیرمخرب جوش

تست های غیرمخرب جوش : این آزمایشات جهت بررسی کیفیت مواد و قطعات دارای کاربرد می باشند. در بسیاری موارد از این آزمایشات جهت بررسی کیفیت جوشکاری ...

آزمون های مخرب (DT )

آزمون ها و یا بازرسی قطعات صنعتی به دو صورت آزمون های مخرب (DT ) و غیر مخرب (NDT) انجام میگیرد. در تست های مخرب پس از انجام آزمون امکان استفاده از نمونه به دلیل تخریب وجود ندارد . همچنین در این دسته از آزمون ها هیچگاه تماس قطعات مورد بررسی قرار نمی گیرد.و درصد قطعات بررسی شده،طبق استاندارد ساخت و یا بازرسی قطعات،مختلف و متفاوت است.و بازرسی قطعات به صورت غیر مخرب در یک تعریف به کلیه فعالیت های کنترل کیفی قطعات صنعتی برای تایید صحت فرایند ساخت و تخریب قطعه را آزمون غیر مخرب گویند.آزمون ها و یا بازرسی قطعات صنعتی به دو صورت آزمون های مخرب (DT ) و غیر مخرب (NDT) انجام میگیرد. در تست های مخرب پس از انجام آزمون امکان استفاده از نمونه به دلیل تخریب وجود ندارد . همچنین در این دسته از آزمون ها هیچگاه تماس قطعات مورد بررسی قرار نمی گیرد.و درصد قطعات بررسی شده،طبق استاندارد ساخت و یا بازرسی قطعات،مختلف و متفاوت است.و بازرسی قطعات به صورت غیر مخرب در یک تعریف به کلیه فعالیت های کنترل کیفی قطعات صنعتی برای تایید صحت فرایند ساخت و تخریب قطعه را آزمون غیر مخرب گویند.