مکانیزم های خزش (Josef Betten)

مکانیزم های خزش (Josef Betten)

تغییر شکل ایجاد شده در خزش به چند مکانیزم بستگی دارد.به طور کلی مکانیزم های خزش به دو دسته مکانیزم های نفوذی شامل نفوذ از داخل دانه (مکانیزم نابارو) و نفوذ از مرزدانه (مکانیزم کبل) و مکانیزم های بازیابی تقسیم می شوند.