خزش و مکانیزم های آن – Creep and Mechanisms

خزش چیست ؟ مکانیزم های خزش - انواع خزش - قانون توانی چیست ؟ - تغییر شکل مومسان (Plasticity) وابسنه به زمان مواد، در دماهایی بالاتر از نصف نقطه ذوب و در محدوده تنش هایی زیر حد الاستیک ماده، می باشد.

مکانیزم های خزش (Josef Betten)

تغییر شکل ایجاد شده در خزش به چند مکانیزم بستگی دارد.به طور کلی مکانیزم های خزش به دو دسته مکانیزم های نفوذی شامل نفوذ از داخل دانه (مکانیزم نابارو) و نفوذ از مرزدانه (مکانیزم کبل) و مکانیزم های بازیابی تقسیم می شوند.