تصفیه مذاب فولاد CK22 با استفاده از فیلتر و تاثیر آن برخواص مکانیکی

تصفیه مذاب فولاد CK22 با استفاده از فیلتر و تاثیر آن برخواص مکانیکی

تصفيه مذاب فولاد CK22با استفاده از فيلتر و تاثير آن برخواص مكانيكي : در اين پژوهش سعي شده است با قرار دادن فيلتر در سيستم راهگاهي و جلوگيري از ورود آخال به داخل قالب، تاثير تصفيه مذاب بر ساختار ميكروسكوپي وخواص مكانيكي ( سختي و مقاومت به ضربه ) فولادCK22 مورد مطالعه قرار گيرد .