سخت کاری سطحی

سخت کاری سطحی

سخت کاری سطحی : سخت کاری سطحی نوعی عملیات حرارتی است که در آن با استفاده از شرایط خاص سطح قطعه را سخت می کند.