آموزش مهندسی پزشکی و بیومواد

آموزش مهندسی پزشکی و بیومواد

مهندسی پزشکی و بیومواد و ارتباط آنها با طیف فعالیت های انسانی در این دوره آموزشی ارائه می شود. این دوره را می توان مقدمه ای بر اصول علمی و مهندسی دانست...