هندبوک بازرسی جوش(AWS)

هندبوک بازرسی جوش(AWS)

بازرسی جوش (Welding Inspection) جهت کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای اطمینان از صحت انجام جوشکاری بر مبنای استاندارد ها و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش شده انجام می شود .