هندبوک مقایسه ی استانداردهای جهانی فولاد(John E. Bringas)

هندبوک مقایسه ی استانداردهای جهانی فولاد(John E. Bringas)

این کتاب هندبوک جامعی برای مقایسه ی استانداردهای بین المللی فولاد است که شامل معرفی بیش از هزار آلیاژ جدید است. به منظور ایجاد زبان مشترک میان تولید کننده، فروشنده و سازنده ، مصنوعات فولادی را استاندارد کرده اند.