کنترل جوشکاری قوسی (Pan Jiluan)

کنترل جوشکاری قوسی (Pan Jiluan)

کنترل جوشکاری قوسی (Pan Jiluan) : در جوشکاری قوسی از یک منبع تغذیه جوشکاری برای ایجاد قوس الکتریکی بین الکترود و ماده پایه در محل جوش استفاده میکند.