تاثیرپین بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت نانو ساختار Al/B4c جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی

تاثیرپین بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت نانو ساختار Al/B4c جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی

در این تحقیق ( تاثیرپین بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت نانو ساختار Al/B4c جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی ) جوشکاري اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیت نانوساختار زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات کاربید بور مورد بررسی قرار گرفت. کامپوزیت مورد نظر به روش نورد تجمعی و پس از 11 سیکل تولید شد. سپس نمونه هاي کامپوزیتی با استفاده از روش جوشکاري اصطکاکی اغتشاشی و با در نظر گرفتن سه هندسه مختلف پین شامل استوانه اي، مربعی و مثلثی به یکدیگر متصل شدند. ارزیابی ریزساختاري جوش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد و نشان داد که پین مربعی در مقایسه با دو پین دیگر باعث خردشدن و توزیع بهتر ذرات تقویت کننده در زمینه شده است. تست کشش عرضی اتصالات نیز جهت ارزیابی خواص مکانیکی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه هاي جوشکاري شده توسط پین مربعی داراي بالاترین استحکام و بیشترین میزان ازدیاد طول در مقایسه با پین مثلثی و استوانه اي بوده است.کامپوزیتهاي با زمینه فلزي آلومینیمی به علت ویژگیهایی چون وزن سبک، استحکام بالا، مدول ویژه بالا، ضریب ،SiC . انبساط حرارتی کم و مقاومت سایشی خوب، به عنوان گروهی از مواد توسعه یافته جدید مورد توجه قرار گرفته اند به عنوان ذرات تقویت کننده سرامیکی در کامپوزیتهاي زمینه فلزي به کار برده میشوند. از B4C و TiC ،Al2O3 که کاربرد آن را گسترش داده است میتوان به ذوب آن در دماي بالا، خواص مکانیکی عالی و (B4C) مزایاي کاربید بور مقاومت شیمیایی بالا اشاره کرد.