هندبوک مواد پیشرفته (James K. Wessel)

هندبوک مواد پیشرفته (James K. Wessel)

هندبوک مواد پیشرفته (James K. Wessel): مواد پیشرفته (Advanced Material) به دسته ای از مواد اطلاق می شود که دارای خواصی بسیار برتر از مواد معمولی هستند.