فیلم قالب گیری پوسته ای

فیلم قالب گیری پوسته ای

قالبگیری پوسته ای از طریق پاشیدن مخلوط ماسه سیلیسی یا زیرکونی و چسب های ترموست روی مدل و صفحه مدل فلزی گرم شده ایجاد می شود .حرارت متصاعد شده از مجموعه صفحه مدل فلزی باعث می شود