نامگذاری آلیاژهای آلومینیم

نامگذاری آلیاژهای آلومینیم

نامگذاری آلیاژهای آلومینیم در استانداردها آلیاژهای آلومینیوم ریختگی و کارشده توسط شماره های معینی مشخص می شوند . آلیاژهای ریختگی و آلیاژهای کارپذیر