اصول متالوگرافی (GEORGE F. VANDER VOORT)

اصول متالوگرافی (GEORGE F. VANDER VOORT)

اصول متالوگرافی به صورت کلی به مراحل آماده سازی نمونه های متالوگرافی با روش های سایش نرم ، سایش خشن ، پرداخت نهایی و عملیات اچ کردن گفته می شود...