ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک پوشش دادن فلزات
بازرسی پوشش های گالوانیزه گرم

بازرسی پوشش های گالوانیزه گرم

بازرسی پوشش های گالوانيزه گرم : بررسي و تفسير نتايج حاصل از بازرسي بايد با دركي صحيح از شرايط و چگونگي تاثير آنها بر هدف نهايي گالوانيزه همراه باشد .

متالورژی سطوح و پوشش ها

متالورژی سطوح و پوشش ها

متالورژی سطوح و پوشش ها : مهندسي سطح مي توان به عنوان يك تكنولوژي توانمند تعريف گردد كه در طيف وسيعي از فعاليت هاي صنعتي به كار مي رود.