مهندسی پایپینگ (George A. Antaki)

مهندسی پایپینگ (George A. Antaki)

مهندسی پایپینگ (George A. Antaki): اصطلاح اصول پایپینگ «Piping» عموماً در مسائل مربوط به انتقال سیال از طریق لوله , اتصالات مربوطه و شیرآلات بکاربرده می شود