ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک نانوفناوری
مقدمه ای بر نانوفناوری

مقدمه ای بر نانوفناوری

مقدمه ای بر نانوفناوری : در بسیاری از مقالات و منابع فناوری نانو، نانوساختارها را مترادف و هم‌معنی نانومواد در نظر می‌گیرند