نابجایی ها dislocation

نابجایی ها dislocation

نابجایی ها نقصهایی هستند که حرکت آنها، در تنش‌هایی کمتر از مقاومت تئوری کریستال کامل در برابر تنش برشی باعث تغییر شکل مومسان بلور می‌شود

جزوه تئوری نابجایی ها

جزوه تئوری نابجایی ها

جزوه تئوری نابجایی ها : نابجايي‌ها نوعي نقص مي‌باشند، لذا در صورت وجود در يك كريستال باعث احتمال تنش‌ها و كرنش‌هاي الاستيكي به شبكه به علت ايجاد اعوجاج مي‌گردند. جهت درك مفاهيم رياضي رفتار الاستيك نابجايي يادآوري روابط الاستيك مفيد خواهد بود.