ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک متالورژی صنعتی
هندبوک حفاظت کاتدی

هندبوک حفاظت کاتدی

هندبوک حفاظت کاتدی : حفاظت کاتدی یکی از روش‌های محافظت از خوردگی فلزات توسط کاتد قرار دادن سطح فلز در یک سلول الکتروشیمیایی است.