نامگذاری فولادها

نامگذاری فولادها

نامگذاری فولادها : در حال حاضر استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی بسیاری وجود دارند که سیستم نامگذاری مخصوص به خود جهت نامگذاری فولاد دارند.

فولادهای ماریجینگ

فولادهای ماریجینگ

فولادهای ماریجینگ یک دسته ازفولادهای با استحکام بالا را شامل می شوند که با فولادهای معمولی تفاوت دارند. بدین معنی که این نوع فولادها توسط یک واکنش متالورژیکی بدون حضور کربن، سخت می شوند وبه واسطه رسوب ترکیبات بین فلزی در دمایی نزدیک به 480 درجه سانتی گراد مستحکم تر می شوند.