عملیات فورج (forging) یا آهنگری

عملیات فورج (forging) یا آهنگری

عملیات فورج (forging) یا آهنگری کار بر فلز توسط پتک کاری یا پرس کاری و در آوردن آن به یک شکل مفید است. عملیات فورج از قدیمی ترین هنرهای فلزکاری است