ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک فلزات آهنی
کتاب Metals Black Book فلزات آهنی

کتاب Metals Black Book فلزات آهنی

فلزات آهنی فلزاتی هستند که در ساختمان آنها آهن وجود دارد. آهن خام، چدن و فولاد از جمله فلزات آهنی هستند که هر کدام به بخش های مختلفی تقسیم می شوند...