ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک علم مواد
جزوه علم مواد

جزوه علم مواد

جزوه علم مواد تهیه شده توسط مهندس مجید پورانوری با اشکال و جداول رنگی و فصل بندی دقیق که برای دانشجویان سایررشته ها نیز بسیار مفید وقابل فهم است.