اصول طراحی سیستم راهگاهی چدن ها

اصول طراحی سیستم راهگاهی چدن ها

اصول طراحی سیستم راهگاهی چدن ها : طراحي سيستم راهگاهي براي آنکه قطعات ريختگي بي عيب ريخته گري شوند بايد از يک سيستم راهگاهي مناسب استفاده شود.