ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک طراحی سیستم راهگاهی
اصول طراحی سیستم راهگاهی چدن ها

اصول طراحی سیستم راهگاهی چدن ها

اصول طراحی سیستم راهگاهی چدن ها : طراحي سيستم راهگاهي براي آنکه قطعات ريختگي بي عيب ريخته گري شوند بايد از يک سيستم راهگاهي مناسب استفاده شود.