عملیات شکل دهی فلز Metal Forming Practise

عملیات شکل دهی فلز Metal Forming Practise

عملیات شکل دهی فلز Metal Forming Practise : علم شکل دادن فلزات علمی است که در آن اصول و روش های تغییر شکل فلزات شکل پذیر، با اعمال نیرو به آن بررسی می شود.

فرایند شکل دهی ورق فلزی

فرایند شکل دهی ورق فلزی

فرایند شکل دهی ورق فلزی : علم شکل دادن فلزات (Metal forming) علمی است که در آن اصول و روش های تغییر شکل فلزات شکل پذیر، با اعمال نیرو به آن بررسی می شود.

روش های بهبود خواص فلزات

روش های بهبود خواص فلزات

روش های بهبود خواص فلزات: خواص مواد، از جمله فلزات علاوه بر ترکيب شيميايی (نوع اتم های تشکيل دهنده) به نوع پيوند بين اتم ها، نحوه آرايش يا قرار گرفتن اتم ها