سرباره کوره و پاتیل

سرباره کوره و پاتیل

سرباره کوره و پاتیل: تصفیه فولاد در پاتیل به قدمت استفاده از پاتیلها در فولادسازی می رسد.

کوره بلند

کوره بلند

کوره بلند : کوره بلند به عنوان اصیل ترین روش جداسازی آهن از سنگ آهن شمرده می شود.